Thứ Năm, tháng 8 15, 2013

* Tìm việc 02

Cả năm rồi tìm việc,
Đơn gởi đến nhiều nơi,
Chờ không thấy trả lời,
Mong ngóng làm hụt hơi.Hôm qua giờ hoàng đạo,
Nhận được một phản hồi,
Trưa nay đi diện kiến,
Cuộc hò hẹn xong xuôi.

Ngày mai chờ điện thoại,
Có gì đổi thay sao!,
Đã nhảy qua  một rào,
Còn phải thêm lớp nữa.

Lúc này thật khó kiếm,
Ít chỗ... người tìm đông,
Nhưng tin lẽ công bằng,
Không van xin ,tham nhũng.

Không ngồi đó kể công,
Cũng không cậy cha ông,
Mà điểm số so cùng,
Thi thố nhau năng khiếu.

Làm nên được việc chung.