Chủ Nhật, tháng 8 04, 2013

* Mầm non


Bản cũ sang qua rồi chép lại,
Gây nhiều hệ lụy khó phiền dân,
Sao ta vẫn cứ ngồi chễm chệ,
Giống giống hai tai cối xay quần.Trổ mầm sao được đám măng non,
Ta tin phần số ta đại tồn,
Cứ để ta chơi trò chim vịt,
Làm chi ngóng ngó uổng đời con.

Sao măng mọc được hỡi tre già,
Gốc rễ um tùm cấn chòi ra,
Tàn lá còn sum suê khuất nắng,
Kẽo kẹt la vang chút nữa mà...
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

Đám trẻ đâu rồi bay ở đâu!
Lên đây ngồi nhé...ta thỉnh cầu,
Bay đâu lên nhé! lên nhanh nhé!
Đừng quá trễ  nghen..ta gục đầu!