Thứ Sáu, tháng 8 16, 2013

* Cùng với Trần Bảo Định trên HX.

Trần Bảo Định : Giỗ đầu của Mẹ.
"Lòng ơi,
Se sắt tâm hương
Giỗ đầu , lạy Mẹ
Nhớ thương vô cùng
Mênh mông
Trời đất mịt mùng
Hắt hiu bóng Mẹ
Ngập ngừng khói sương!"TBĐ.


locbach:
"Người đi
 vào cõi vô thường,
 Vấn vương kẻ ở
 lòng thương nhớ nhiều.
 Hữu sinh,
 tử vận kết đeo,
 Ngộ duyên tan hợp,

 Định ơi chớ sầu..!"LB