Thứ Tư, tháng 8 28, 2013

* 50 năm SPQN.

                                              Ảnh modified by locbach

Năm mươi năm Sư phạm Qui Nhơn,
Đào tạo xây nên một kho tàng,
Văn hóa đắp bồi thành lũy Việt,
Kỳ công vô giá sử lưu trang...