Thứ Hai, tháng 12 09, 2013

* Vu vơ 02

Tôi đang đi trên đất nước tôi,
Vết đạn bom năm xưa được thay dần chỗ...
Cho ruộng sâu,ao cá,công trường,
Vẫn còn nghe đầy tiếng ếch ,ễnh ương,
Và giọng anh em sao còn nhiều ngọng nghịu?

Đi Chùa Hương