Thứ Sáu, tháng 12 13, 2013

* Bình yên

Hôm nay chay thất thứ tư,
Cả nhà tụ họp sum vầy đọc kinh.
Lời thầy như thấu sự tình,
Người đời trong chuỗi vô minh não phiền.

Lễ hoàn thành ngôi mộ.

Cầu mong cha sớm bình yên,
Nghỉ an trong cõi vô biên vĩnh hằng.
Qua rồi khổ ải nhập nhằng,
An nhiên tự chốn gọi bằng an nhiên!