Thứ Hai, tháng 8 31, 2015

* Lại học

Cả một đời...tưởng dài,
Đủ thời gian để học,
Cho việc làm... bớt nhọc,
Đỡ tâm thân ô trọc.
Ảnh Google
Chữ nghĩa...chẳng đủ chi,
Trường đời là trường thi,
Hòn sỏi rơi đáy giếng,
Nhìn trời hẹp...biếng suy.

Càn khôn hoài luân chuyển,
Thế sự lắm đổi thay,
Vạn biến từng khắc giây,
Tri thức cập nhật ngay.

Có già cũng phải học,
Có lười cũng phải thi,
Việc ấy không định kỳ,
Góp phần định thịnh suy.