Thứ Hai, tháng 2 04, 2019

* Giao ban

Chó đã lăn xăn
thấm mệt rồi,
Gác kiếm
khoanh tay ngán sự đời,
Ảnh fb.
Nay giao nghiệp lớn
tay cô lợn,
Ủn phóng lao...
Ỉn ngậm miệng cười!