Thứ Ba, tháng 2 12, 2019

* Hậu duệ (2)

Ai ai cũng
lo phần hậu duệ,
Tôi thì không
chẳng lẽ lại mình không,
Cậu cháu Nichole.
Thì thôi
cũng chọn xong một đứa,
Cho nó vui thủ thỉ
to nhỏ nói cười...
...nhưng rồi
nó ít chuyện tôi,
Cậu cháu cũng chỉ
CHAT nhau hoài trên messenger!
Đã qua
nghỉ mấy tháng hè,
Nó vào trường lớp
để mình lại lê một mình...
Đời, chẳng ai vô tình!