Thứ Năm, tháng 2 28, 2019

* Quy Nhơn Eo Nín Thở

Quy Nhơn eo Nín Thở,
Bây giờ S B-lue,
Cà phê đêm biển lặng,
Xa xa chút sương mù.
Ảnh fb.bxl.
Cuối tháng giêng còn Tết!
Với trò xưa ngoan hiền...
40 năm chưa hết,
Bao nhiêu chuyện thần tiên.

Vài giờ trên biển đêm,
Sóng còn giữ gì riêng,
Về bờ tây nước Mỹ,
Đây Thái Bình nào yên?

Mai có trôi về Úc,
Giữa phận đời lẻ loi,
Sóng âm thầm vổ nhịp,
Thanh âm nhớ nhau hoài!