Thứ Sáu, tháng 2 22, 2019

* Cách chọn

Mây mờ dần kéo đến,
Che phủ bóng chiều hoang,
Có tiếng chim lạc đàn,
Chít chi... kêu gọi bạn!
Ảnh bxl.
Bơ vơ trong vùng sáng,
Của ánh đèn Nê Ôn,
Có con chim lòng vòng,
Tưởng màu chiều tỉnh lặng!

Một mình trên thềm vắng,
Trong phiên trực hôm nay,
Trông đôi tình nhân ấy,
Thấy chút buồn lạ thay!

Trời xuống lạnh chiều nay,
Đôi chim như lìa bầy,
Tìm cho mình tổ ấm,
Mặc thế gian đổi thay.

Niềm vui trong cách chọn,
Buông rời những dằng dây,
Như một quy luật sống,
Đôi chim và trời mây...

Gió rồi yên như tịnh,
Xanh nền trời hàng cây,
Thu về chưa sương lạnh,
Chờ mong gì vòng tay...