Thứ Bảy, tháng 2 09, 2019

* Chợ xỗm (2)

Chợ Xỗm Footscray
sáng nay,
Cũng không gì khác những ngày
... năm qua.
Ảnh fb.bxl.
Đứng, ngồi, chồm, hỗm
ê a,
Có câu Xuân mới
mong đa phúc phần.
Trời chuyển lạnh
như mùa đông,
Cho người ta nhớ
tiết xuân quê nhà!
Trong hồn tôi
chút xót xa...