Thứ Bảy, tháng 2 09, 2019

* Nhớ Đống Đa (2)

Tết về
lại nhớ Đống Đa,
Nhớ người áo vải
kiếm hoa cờ Đào.
Ảnh fb.
Máu quân Thanh
sũng chiến bào,
Bài nhơ học nhuốc
cường hào Bắc phương!
Mùng 5
lấp vạn dặm đường,
Ngăn quân xâm lược
Bắc phương bạo tàn.
Ngộ thay
có kẻ quy hàng!
Ích Tắt, Chiêu Thống
mạt tàn năm xưa.
Biển Đông, Bản Giốc ...
còn kia.