Thứ Hai, tháng 2 25, 2019

* Nét hư

Chưa tìm được
ý của bài thơ,
Lẩn thẩn quanh đây
đã vài giờ,
Ảnh fb.bxl.
Bóng chiều dần tắt
đèn đường sáng,
Hàng lớp tàu về
ào ạt xe...
Cứ ngỡ nay
tuần cuối mùa hè,
Nóng trên 34
nóng oi ghê,
Trong vườn hiu hắt
thân cỏ khổ,
Nước máy tưới dầm
đẫm cả khe.
Thơ lệt đường rồi
hỏng bức tranh,
Ngẫm nhìn
thầm trách lỗi ở mình,
Bút đặt nơi này
tâm nơi khác,
Nét hư này
hư của vô tâm.