Thứ Bảy, tháng 2 10, 2024

* Mùng Một GT.

 Khai bút đầu năm 
biết viết gì?
Đề tài 
muôn thuở sử sách ghi,
Công đức sinh thành 
ơn dưỡng dục,
Cao vợi vời 
quý hoá Rồng mây.
Ảnh fb bxl
Dâng trà buổi sáng 
kính Tổ Tiên,
Bên Mẹ cành xuân nở 
nụ hiền,
Sắc nét thanh tao 
mừng tuổi Mẹ,
Sức khỏe dồi dào 
được phúc thiêng!

Google dịch:

Opening notes at the beginning of the year
know what to write?
Topic
forever recorded in history books,
Merit is born
the grace of nurturing,
Great height
treasure the Cloud Dragon.
Offering morning tea
respect Ancestors,
Next to Mother, spring branches bloom
gentle bud,
Sharp and elegant
Happy Mother's Year,
Good health
be blessed!