Thứ Tư, tháng 2 07, 2024

* 28 Tết

 28 Tết, hoa mai nở thế này 
chắc là vừa mới…
Đợi chi đến ngày mai, 
hôm nay đã tuyệt vời,
Quan trọng nhất là 
giây phút nào cũng thức giác đầy vơi,
Tết cũng được 
mà xuân cũng được!
Ảnh fb bxt

Ở nước tôi 
ngày nào cũng Tết,
Chè chén, hát hò, 
chúc tụng quanh năm.
Đâu cần chi 
phải đợi đến đầu năm?
Mới là dịp 
mừng ăn vui chúc!

Khổ tâm thanh bần 
suốt đời chật vật,
Thường đã thiếu cơm 
Tết sao có được rượu chè,
Trầm luân biến động 
nhũng nhiễu nhiêu khê,
Nghèo dân hủ tục 
mưa nắng quen rồi?

28 Tết mình tôi bốc phét,
Tấp nập ngoài đường, 
tất bật mọi nhà,
Xuân, nết của đất trời, 
Tết, vẻ nét của người 
Sao cho hoà hợp 
tự thời thắng an!

Google dịch:

28 Tet, apricot blossoms bloom like this
must have just…
Just wait until tomorrow,
Today was great,
Most importantly
Every moment is full of awareness,
Tet is fine
but not also Tet!

In my country
Every day is Tet,
Drinking, singing,
Wishing all year round.
No need
Have to wait until the beginning of the year?
New is the occasion
Celebrate and celebrate!

Suffering poverty
struggling all my life,
Often there is a shortage of rice
How can we have alcohol during Tet?
Abyss changes
lots of harassment,
Poor people have bad customs
Are you used to the rain and sun?

28 During Tet, I'm alone,
Busy streets,
busy in every house,
Spring, the spring of heaven and earth,
Tet, people's features
How to harmonize
Win peace from time to time!