Thứ Bảy, tháng 2 17, 2024

* Giữ giới

 Ngũ giới thôi trì chưa giữ được,
Thì 250 đức hạnh bậc chân tu…
Cách nào cũng đừng lý giáo ra chi,
Chúng đệ tử noi gương tăng ni hành đạo.
Ảnh Internet 
Đừng khoe mẽ mình cao năm lạp hạ,
Quên tỉnh tâm ngũ độc tham, sân, si…
Chánh Niệm thường để chấp cánh bay,
Thêm sa đoạ tâm vùi trong nghi, mạng…

Google funny dịch:
( Nhất là những danh từ trong giáo lý Phật giáo.)

Only the Five Precepts cannot be kept,
Then the 250 virtues of a true practitioner...
Either way, don't make any excuses.
The disciples follow the monk's example of practicing the Dharma.
Don't brag about your rise and fall,
Forget to awaken the mind of the five poisons of greed, anger, ignorance...
Mindfulness often gives wings to flight,
The body falls down and the mind is buried in doubt and life