Thứ Sáu, tháng 2 09, 2024

* Chiều 30

 Rồi … chiều 30 cũng đến,
Phút tương phùng chào tạm biệt năm cũ đi qua,
Vài chai … 
anh Tám mới kể nghe câu chuyện con ngựa đực và một tô nước ấm,(*)
Gặp lại nhau chiều 30 có cây roi tre chúc phúc,
Vài chai nữa…
Cũng anh Tám hớn hở kể ra luôn,
Con gái nhà kia đi lấy chồng về gặp cha xin lại mấy miếng dăm.(**)
Ảnh 03 Trần Phú
Vui quá đi cả đám cười toe toét,
Dẫu người già hoặc trẻ luôn vướng mắc phải lỗi lầm,
Là như thế…chuyện đêm 30 trời tối!
Thật như thế…người xưa không nói dối!
(*) Chuyện con ngựa đực cần tô nước ấm.
(**) Chuyện cô con gái lấy chồng rồi về xin cha cho lại mớ dăm bào.

Google dịch:

Then... the afternoon of the 30th also came,
The moment of meeting and saying goodbye to the old year has passed,
Several bottles…
Mr. Tam just told me the story of a stallion and a bowl of warm water,(*)
We will meet again on the afternoon of the 30th with a bamboo whip to bless us.
A few more bottles…
Tam also happily told me,
The daughter of the other family went to get married and came back to her father and asked for some chips.(**)
It was so fun, everyone grinned.
Whether old or young people always make mistakes,
That's it...it was dark on the night of the 30th!
It's true...the ancients didn't lie!

(*) The story of the male horse needing a bowl of warm water.
(**) The story of a daughter who got married and then came back to ask her father for some wood shavings.