Thứ Sáu, tháng 2 09, 2024

* 30 cúng rước

 30 tháng chạp 
Cúng rước Ông Bà …
Xưa bày nay giữ,
Phong tục, văn hóa,
Con người Việt Nam!
Cũng quên hết thảy,
Rắc rối buộc ràng,
Tâm lý đa đoan,
Tánh nết hoang đàng,
Năm cũ nếu còn,
Dẫu chuyện cỏn con,
Hay điều to tát,
Nhẹ nhàng lục dục,
Tất được thảnh thơi…
An lạc mọi nơi!
Ảnh fb bxl 

Google dịch:

December 30
Worshiping grandparents...
Once displayed, now kept,
Customs, culture,
Vietnamese people!
Forget everything too,
Trouble binds,
Multiple psychology,
Prodigal character,
The old year, if still available,
Even if it's a small thing,
Or something big,
Gently, six desires,
Everyone is at ease…
Peaceful everywhere!