Thứ Bảy, tháng 2 17, 2024

* Còn nghe

 45 năm ai có còn nghe?
tiếng đạn rền vang dội về từ biên giới phía Bắc…
tiếng kêu cứu tức tưởi của những oan hồn trẻ thơ,
của ông bà cụ già vô tội,
của những anh hùng đã nằm xuống cho 100 triệu bất diệt hôm nay.
Ảnh Internet 
45 năm qua tôi vẫn còn nghe!
Với lòng trân trọng,
Dâng nén hương về phương trời xa đó!
Phút mật niệm từ tâm!
Nỗi thù hận không nguôi!

Google dịch:

Who still listens after 45 years?
The roar of bullets echoed from the northern border...
The urgent cry for help from the innocent souls of children,
of innocent old grandparents,
of the heroes who laid down for 100 million immortals today.
45 years later I'm still listening!
With respect,
Offer incense to that far away sky!
A moment of loving kindness!
The hatred never stops!