Chủ Nhật, tháng 2 18, 2024

* Hết Tết

Hết Tết 
còn xuân ở với tôi,
Buồn chi hoa 
cứ phải bồi hồi,
Qua làn gió nhẹ 
ban mai thoảng,
Theo sương tàn … rời 
lả tả rơi…
Ảnh fb bxl
Tết đến 
rồi đi có định kỳ,
Năm ba hôm 
nhộn nhịp chi chi…
Xuân tôi 
xuân mãi xuân vô tận!
Hoa không cần 
và quả chẳng là chi.
Em đến 
với tôi chẳng hẹn vì…
Bởi tình hay nghĩa 
đững diễn suy,
Cho nhau còn hết 
cho nhau mãi,
Như thời xuân 
bất khả bởi vì…

Google dịch:

Dong Da Ecological Lake after coffee on the morning of the 9th!

Tet is over
Spring is still with me,
What a sad flower
keep recovering,
Through the gentle breeze
every morning,
Following the fading mist... left
falling down…
Tet comes
then go periodically,
Five three days
What a bustling…
My spring
spring forever spring forever!
Flowers are not needed
and it's nothing.
You came
For me there is no appointment because…
Because of love or meaning
don't speculate,
It's all for each other
for each other forever,
Like spring time
impossible because…