Thứ Bảy, tháng 2 03, 2024

* Ăn sáng với Mẹ

Bánh bèo tôm đậu, 
bún cá, khoai lang,…
Ngồi bên cạnh Mẹ 
còn ham ngữ gì?
Khát khao chi 
cứ tỏ bày…
Cửa Thiền rộng mở
cho ngày xuất gia?(*)
Giờ thì: 
“tu đâu cho bằng tu nhà”?(**)
Quanh quẩn bên bà 
Chánh Niệm tuệ thiêng.
Ảnh cô Tám Những 
Trong nguồn phước hạnh 
vô biên!
Thời gian là vậy 
nhân duyên đây là…
Quả “bên nhau” 
món quý “quà”!
(*) Câu nói đùa.
(**)Tục ngữ, ca dao Việt.

Google funny dịch:

Have breakfast!

Shrimp and bean banh beo,
fish noodles, sweet potatoes,…
Sit next to Mom
What language do you want?
What do you desire?
keep expressing...
The door to Zen is wide open
for the day of ordination?
And now:
"Where to practice is better than practicing at home"?
Hang around her
Right Mindfulness and sacred wisdom.
In the source of blessings
boundless!
Time is like that
This fate is…
Fruit "together"
precious "gift"!