Thứ Năm, tháng 2 22, 2024

* Còn xuân

 Còn Xuân 
mình mãi còn thơ,
Còn vui hội ngộ 
chứ chờ… khi nao?
Chẳng ai nhớ 
mình U nào,
Cười tươi như thuở 
trăng sao đêm rằm…
Tiết Nguyên Tiêu 
xuân an lành …
Ảnh fb
Google dịch:

And Xuan
I will always be a child,
Still happy to meet
But wait... when?
No one remembers
I'm U,
Smile as brightly as before
moon and stars on a full moon night...
Tiet Nguyen Tieu
peaceful spring…