Thứ Tư, tháng 2 14, 2024

* Mùng 5

 Mùng 5 
ai nhớ gì không?
Đống Đa năm ấy 
chiến công đánh Tàu!
Vạn, vạn quân Thanh (*)
đã về đâu?
Thây phơi quan ải, 
ngập đầu Hồng giang.
Mộng bành trướng 
chưa phai tàn…
Ảnh Internet 

Mùng 5 
tưởng nhớ đến Người,
Giày thô, áo vải … 
dựng đời Tây Sơn
Chinh nam phục bắc 
nào sờn,
Bạo Chúa khiếp vía 
phá tan giặc ngoài.
Làm trai 
cho đáng nên trai…(**)

Mùng 5 
nung ngọn lửa hồng,
Triệu triệu dân Việt 
tấm lòng hiền lương,
Mưu cầu hoà hảo 
bốn phương,
Với quân xâm lược 
tâm can sắt đồng.
Tỉnh thức 
chẳng nao núng lòng…

(*) 29 vạn quân Thanh .
(**)Ca dao tục ngữ Việt Nam.

5th
Anyone remember anything?
Dong Da that year
Victory against China!
Ten thousand, ten thousand Qing army
Where have you been?
Bodies exposed to the customs,
flooded the Red River.
Dream of expansion
not faded yet...

5th
remember Him,
Rough shoes, fabric shirts...
built the Tay Son dynasty
Conquer the south to conquer the north
which frayed,
The Tyrant is terrified
Destroy foreign enemies.
Be a boy
to be worthy of being a man...(*)

5th
ignite the red flame,
Millions of Vietnamese people
kind heart,
Pursue peace
four directions,
With the invaders
heart of iron and bronze.
Get up
undeterred…

(*) Vietnamese folk songs and proverbs.