Thứ Năm, tháng 11 28, 2013

* Cùng với SS. trên HX. "Em phải về thôi 02"tt.

Sông Song:
Ậy ậy- em hổng chịu đâu
Ai lại khiêng "kẻng" qua cầu thả sông?
Khi yêu cũng muốn cho không
Nhưng thương cha mẹ đang trông cau trầu
nên em đành phải lắc đầu
xin chờ anh đến cau trầu buộc duyên!(SS). locbach :
Cau trầu gây nợ tiền khiêng,
Đời nay đừng buộc tạo phiền cho nhau.
Còn thương tất cả của nhau,
Hết thương hai ngã đầu cầu cũng vui.
Vẫn của em vẫn của tôi,
Lòng vòng xây tiếp thảnh thơi dòng đời...(LB).