Thứ Năm, tháng 11 07, 2013

* Cha bệnh

Cha tôi ngã bệnh khó rồi,
Cả nhà như đã đứng ngồi không yên.
Trong ngoài lo liệu thuốc men,
Năm qua rồi thấy chẳng thuyên giảm gì.

Ảnh Ông Nội:Xuân Khoáng

"Stroke : tai biến"! nghiệt thay?
Tám mươi ba tuổi phục hồi khó khăn.
Làm người đạo hiếu dạy rằng:
Chăm sóc chu đáo một lòng nhớ ghi.

Một mai núi vỡ đồi suy...
Không phải tủi, thẹn chỉ...vì thời gian.