Thứ Ba, tháng 11 12, 2013

* Vẫn còn thu

Viết hòa cùng Iren trên SPQN. "Mùa thu đã đi rồi."

                                                       Ảnh SPQN.

Thu làm đổi sắc thay tên,
Phượng không còn thắm làm nền tuổi thơ.
Qua đi rồi những ước mơ,
Cho mình dệt lại áng thơ lỡ làng...
Thu đi người ngỡ thu tàn,
Không...ta vẫn đợi qua ngàn mùa sau.
Đấtt trời biết có niềm đau,
Riêng ta thu cả một màu nhớ thương.