Thứ Ba, tháng 1 21, 2014

* Biết sao đây

Sinh nhật tôi,
Sáu mốt rồi,
Giáp can chi,
Tròn chữ Ngọ.


Xưa tuổi này ...
Cho là thọ,
Mà ngày nay,
Như trẻ nhỏ...

Điểm tâm sáng,
Có Mẹ lo,
Cơm giữa trưa,
Có Mẹ nhắc.


Xin bạc cắc,
Cùng bạn bè,
Bên vỉa hè...
Cà phê sáng,


Tối chếnh choáng
Khiêu vũ khuya,
Mẹ trông về,
Chờ khoá cửa...

Sống như rứa,
Phải lo gì,
Hơn sáu mươi,
Cứ mặt lì...

Tật dê gái,
Cười khì khì,
Tìm vợ đi,
Giúp đỡ Mẹ...

Nhiều dang dỡ,
Thật khổ thay,
Tuổi Ngọ này,
Đường tình ái.

Thì vậy đó,
Biết sao đây!!!