Thứ Tư, tháng 5 07, 2014

* Leo trèo

Cho dẫu chùng chân đến bao lần,
Tim đau vì sinh thái vơi dần,
Trèo non lội biển tìm chi nữa,
Hạnh ngộ xưa nay chỉ có l(ờ ). . .
Ảnh Internet
Có người đem nhiều ngón so đo,
Ái nọ tình kia sánh sao vừa!
Càng đo dục lạc càng hào thắng,
Quý cái trời ban có lúc thừa.

Cho dẫu chùng chân cũng muốn trèo,
Tim đau mấy cỡ ...cũng cứ leo...