Thứ Bảy, tháng 5 17, 2014

* Đêm biển

(Viết hòa cùng LKM. trên facebook)
Lê Khánh Mai :

Sóng dồn từ lâu muôn kiếp trước
Chất lên từng trận đổ ầm ào
Đêm ở biển nghe đất trời vỡ nát
Nghiêng phía nào cũng cuồn cuộn lo âu.

Ảnh LKM trên facebook
locbach :

Không hôm nay,mãi ngàn sau,
Chừng như dân Việt nỗi sầu vong nô.
Thế cho nên ...vững cơ đồ,
Lập vùng biển rộng làm mồ Hán gian.