Chủ Nhật, tháng 5 11, 2014

* Máu lại đổ rồi

Máu đổ nhiều rồi vẫn nguy cơ,
Như tuôn đổ mãi-vững cơ đồ,
Giang sơn Tiên tổ công gầy dựng,
Diệt quân tàn bạo-họa vong nô...