Thứ Năm, tháng 5 29, 2014

* Đáp lời núi sông (tiếp theo 03)

Chính nghĩa cao bạo tàn khiếp sợ,
Nỗi nghiệt oan thấu động lòng trời,
Văn minh nhân loại trên đời,
Biết điều phải quấy,kịp thời bình phân.

Ảnh Internet
Người Việt yêu hòa bình,độc lập,
Và hằng mong dân chủ, tự do,
Ngàn xưa biển đất ông cha,
Ngàn sau vẫn vậy cũng nhà Việt Nam.
(Còn tiếp...)