Thứ Hai, tháng 5 26, 2014

* Đáp lời núi sông (tiếp theo 01)

Dòng lịch sử nhiều nghìn năm đã...
Ta không yên vì Hán tham tàn,
Manh tâm lấn đất cướp làng,
Khổ đau xương máu chất ngàn núi cao.

Đền thờ Lý Thường Kiệt,ảnh wikipedia
                                             

Dẫu như thế Ta nào nao núng,
Ngẩng cao đầu chẳng ngại hy sinh,
Noi gương hào kiệt anh linh,
Từ Triệu ,Trưng... đến Quang Trung để đời.
 (Còn tiếp...)