Thứ Tư, tháng 5 28, 2014

* Đáp lời núi sông (tiếp theo 02)

Không hề quên một Trần Ích Tắc,
Thói ươn hèn Chiêu Thống triều Lê,
Ngàn đời sau mãi khinh, chê!
Cầu vinh thần phục nhục bề làm tôi.

Vua Quang Trung

Vì xã tắc thất phu hữu trách,
Đồng bào ta bốn bể một lòng,
Năm châu chung một tiếng "đồng",
Cùng nhau giữ nước đuổi dòng Hán gian.

 (Còn tiếp)