Thứ Tư, tháng 9 30, 2015

* Nhắn

Chẳng biết em
có đọc thơ tôi,
Dẫu đã ra đi
mười bảy
năm rồi,
Internet Image
Mang theo bên gối
nhiều nông nổi
Nghiệt ngã tình tôi
đến nghẹn lời.

Trang trải trong nhiều 
khúc buồn vui,
Để nhắn về em
với cả đời,
Rằng tôi đã sống
buồn ... góc tối,
Một bóng nhân sinh
chẳng ra người.

Vẫn mong ngày ấy
đến nơi đây,
Uẩn khúc năm xưa
được giải bày,
Lòng em thanh thản
tôi thanh thản,
Trôi thả muộn phiền
theo áng mây.

Chẳng phải là mong
cuộc sum vầy,
Xế tàn ...
tìm chi nữa chim bay,
Thời gian tích chứa
nhiều tro bụi,
Còn chút niềm riêng
thuở sum vầy...