Thứ Ba, tháng 9 15, 2015

* Tóc già

Tóc trắng
không phải đa suy,
Nhưng thời gian điểm 
thích nghi kiểu già...

Tóc trắng 
không nghĩa là già,
Mà là kiếm cách 
thả ga làm liều...
Ảnh facebook.
Tóc tôi trắng 
kiểu muối tiêu,
Muối nhiều tiêu ít 
thắm điều nghĩa nhân.
Em thương 
nên đã ân cần,
Khuyên tôi nhuộm 
để khi gần dễ coi.
Chuyện sẽ đến 
đã đến rồi,
Khi trời chuyển trở 
tóc thời thôi bay.
Rã rời 
ngũ tạng tứ chi,
Em lo,tôi hoảng ...
kiểu ni đường cùng..