Thứ Bảy, tháng 5 18, 2019

* 2019 bầu cử tại Úc

Hôm nay công dân Úc,
Chọn chính quyền liên bang,
Biết bổn phận phải làm,
Mình thực hành dân chủ!
Ảnh MC. Ca sĩ Thụy Kim (Melb.).
Lưỡng viện thành móc xích,
Thực thi nguyện vọng dân,
Đối lập được phân công,
Giám sát điều tiêu cực!
Dân biểu hay chính sách
Tiêu cực có phát sinh,
Cảnh tỉnh nhờ Đối lập,
Nếu bênh vực đàn bầy,
Hậu quả không gánh nổi!
Lá phiếu của công dân,
Pháp định là mực cân!
Quân quyền là hư vị,
Toàn quyền là hư vị ,
Úc! đa đảng đa nguyên,
Cá nhân đều đủ lý,
Ứng cử tự do thôi,
Ai có đảng cử rồi,
Cuối cùng do phiếu chọn.
Chẳng thương nghị Ông Tôi,
Dân thực quyền ngôi chủ!
Nếu không đủ túc số,
Hiệp thương sẽ diễn ra,
Với nhóm về thứ ba,
Hay ông bà độc lập,
Chính phủ mới hình thành.
Nhờ thành tích kỳ qua,
Dân tin là tốt đẹp,
Liên Tự do- Quốc gia,
Thắng vẻ vang lần nữa!