Thứ Sáu, tháng 5 31, 2019

* Họp trường Spqn

Tháng ba 3 năm trước,
Cùng đồng nghiệp giáo viên,
Cựu Sư phạm Quy Nhơn,
Họp trường về Đà Nẵng.
Ảnh Lê Đài Spqn.
Chút sức già gom nắng,
Dành cho những chuyến đi,
Thời gian và kỷ niệm,
Chẳng còn nhiều mấy khi.
Vị lòng tham chưa thỏa,
Dẫu vui buồn kể chi...
Trái đất ngày nhỏ lại,
Ba lô lên vai ... đi!
Danh lam nhiều lôi cuốn,
Thắng cảnh còn mê ly...
Vì đồng môn ngại gì.
Đà Nẵng một lần đi!
Đà Nẵng một lần đi ,
Còn có ai nhớ gì,
Luyến tiếc nhau xuân thì,
Quê hương buồn chia ly...