Thứ Ba, tháng 5 28, 2019

* Hoa Vô ưu

Có loài hoa được gọi Vô Ưu,
Có nghĩa là sao? Chuyện thế nào?
Muốn nói gì đây tôi nào hiểu...
Không đơn thuần chỉ gọi Vô Ưu!
Ảnh Google.
Thanh thoát tỏa nồng hương Vô Ưu,
Vẻ đẹp khiêm cung chẳng mỹ miều,
Mang theo tích sử nên huyền thoại.
Ngộ, đắc, tinh thông,... Niết bàn ngôi.
Thanh thoát tỏa nồng hương Vô Ưu,
Vô Ngã tự thân sáng đuốc soi!