Thứ Tư, tháng 5 01, 2019

* Lầm đường

Ngựa ư!
chúng cũng có bầy,
Một đàn vài chục
cụ này anh kia,
Ảnh fb. Collection.
Cùng hùa theo
chú cao hia,
Lạc đường xuống núi
đem lia đầm bùn.
Khoát lên mình
thêm màu mun!
Màu chàm lớm đớm
kiểu hồn ma tơi.
Quậy tung, rối loạn ...
cuộc người...