Thứ Tư, tháng 5 15, 2019

* Gã

Da hồng,
tóc trắng thần tiên,
Cứ tưởng là gã
Vua hiền Việt dân.
Ảnh VOA
Như biển Đông như
gã chẳng cần,
Mưu đồ gì nữa ...
bán dần nước tôi.
Ba đặc khu nhử
làm mồi!
Giả đánh tham nhũng
cho người lãng quên...
Hoàng-Trường Sa
ai phải đền!
Có bao giờ
gã đứng lên hỏi đòi.
Trước thế giới và dân tôi?
Cứ để cớ sự đã rồi,
như xong.
Vì biển Đông ...
nóng trong lòng!
Không khác tham nhũng
cùng chung một sàng.
Không kham nổi
dân liệu toan!
Đừng để
lịch sử điểm toàn vết nhơ.
Cháu con Việt là Hán nô...