Thứ Hai, tháng 5 20, 2019

* Tam bảo

Tam bảo quy y
sao dứt sầu!
Đời
trong trần tục lắm khổ đau,
Ảnh Google.
Khổ đau nơi
biển đời đau khổ,
Cố tránh xa rời
cũng vậy thâu!
Mạc pháp thời nay
rắn mất đầu!
Duy còn một chánh
ẩn thâm sâu,
Chăm lo năng rọi
tâm thường định,
Ngộ đạt minh trong
khống sắc màu!