Thứ Năm, tháng 5 09, 2019

* Melbourne 2019 - cuối thu

Vói tay hái lá thu phong,
Thu tàn lá rụng thuận dòng thời gian.
Ảnh fb. Thiên Thư
Lòng tôi còn đọng ngỡ ngàng,
Sợi đông lai vãng cơ hàn còn ai.
Em đi bóng ngã dấu hài...
Tôi còn ngần ngại ngắm dài bóng tôi.
Ánh dương chừng khuất bên đồi,
Thu, tôi, em những phôi phai cuối mùa.