Thứ Sáu, tháng 5 10, 2019

* Chuyện tôi làm thiện nguyện

Đi làm thiện nguyện
hôm nay,
Cũng như trả lễ
chuyện ngày năm nao.
Ảnh fb. bxl.
Trại ChiMaWan
hàng rào cao,
Hong Kong tỵ nạn
họ vào chăm lo.
Từ thiện
nghĩa cử một nhà...
Ai người hoạn nạn
sớm qua ngặt nghèo.
Nay vì
nợ ấy gieo neo,
Tiện lợi tôi lại
nghe theo lòng mình.
Góp công
cùng họ trọn tình,
Làm người tiền hậu phân minh
lẽ đời.
Hóa ra
ích lợi việc tôi!