Thứ Tư, tháng 1 20, 2021

* Màu lam

 Sinh nhật năm nay 
loạt giữa tuần,
Đem hình 5 năm trước 
ra trưng,
Nón lá, áo lam 
quy thanh tịnh...
Ảnh fb.bxl.
Bề ngoài thôi 
chứ tâm cứ chòng chành.
Tham được bình an 
được hạnh tu,
Thấy cõi trần ai 
là ngục tù,
Tham được vững tin
nơi chánh giác,
Hữu vi là sinh đạo 
thỉnh vô vi!