Thứ Sáu, tháng 1 08, 2021

* Tự chăm

 Tôi lại chăm tôi 
hằng ngày,
Ít nói một chút 
thiền rày nhiều hơn.
Tập nhẫn nhịn 
và xả buông,
Ảnh Selfie.
Mọi việc là nó 
đụng phiền nhiễu chi.
Giữ tâm an 
tịnh từng giây...

Tôi chăn tôi 
hơn mọi khi,
Tâm viên ý mã
tánh vì đa đoan.
Phải chăng ác nghiệp 
giả tồn,
Sửa đi chữa lại 
vẫn còn đó đây.
Tôi chăn tôi miết
từng giây!

Tôi quan sát tôi 
từ nay,
Lăng xăng khuấy động 
như ngày còn thơ.
Giữ thiền quán 
trong một giờ,
Cũng khó như chuyện 
làm thơ gieo vần.
Thế nên thật
phải chuyên cần!