Thứ Hai, tháng 1 11, 2021

* Trôi đi

 Sự đời ngổn ngang 
khôn lường!
Thôi thì cứ để 
mọi việc bình thường trôi đi,
Ảnh Internet.
Giữ làm chi 
vương làm gì?
Lòng người ai thấu 
họ vì cái tâm,
Hay danh lợi, 
tham, sân và mê lầm!