Thứ Năm, tháng 1 07, 2021

* Tấm ảnh mới

 Ảnh mới nhất 
của hai nghìn hăm mốt,
Có gì khác không 
với cái năm rồi,
Thì tôi 
vẫn cứ là tôi,


Ảnh fb.bxl
Mắt mờ, tay yếu...
nói lời quá to.
Thì ra 
tai không đủ nghe!

Nhờ Facebook 
trông thấy nhau,
Ra sao cũng chỉ 
là màu thời gian,
Dáng xưa năm ấy 
phai tàn,
Đón xuân này đến 
có mang phép mầu?
Lòng người 
với những lo âu ...

Già thì già
chẳng phải lo,
Chỉ ngại xấu xí
ai cho cái nhìn.
Ừ xấu mặt 
chưa ố tim...
Chỉ sợ tâm bẩn 
khó tìm lánh nơi.
Nhiêu ấy thôi 
khổ khổ rồi!