Thứ Năm, tháng 1 14, 2021

* Nhiễm trần

 Những chuyến xe đò 
của mùa hè 1975 như thế đó,
Đưa chúng tôi 
rời khỏi miền trung,
Người trên mui xe
nghẹt trong buýt bịt bùng,
Ảnh Internet.
Chỉ để lánh giao tranh 
và chủ nghĩa...
Thời gian qua nhanh 
với khúc quanh đời quá lớn,
Chớp mắt thôi 
đã 46 năm rồi,
Ngồi buồn ...
dòng nước cuốn trôi,
Bao nhiêu vật đổi 
sao dời của nhau.
Thấy hình muốn giữ ảnh 
kỷ niệm để ngày sau,
Vô minh gánh vác 
cái đau nhiễm trần...