Thứ Hai, tháng 1 18, 2021

* Cứ như mùa đông

 Trời cứ như mùa đông,
Mây mù giăng khắp vùng,
Đông tây nam rồi bắc,
....và chỗ tôi mịt mùng!
Ảnh fb.bxl
Melbourne El Nino,
Giữa hạ không cỏ khô,
Mưa lay bay hiu quạnh,
...và tôi trong thẫn thờ!
Trời cứ như mùa đông,
Gió từng hồi lạnh căm,
Trên đường ra xe buýt,
...và miên man nghĩ thầm.
Thế giới El Nino,
Thiên tai sẽ vô bờ,
Lòng người El Nino,
Thiện ác niệm Nam Mô!
Trời cứ như mùa đông,
Dẫu hạ đang giữa dòng,
Melbourne chưa kịp ấm,
Vẻ vội vàng ... buồn không!